RSS

บทที่ 1(1.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ)

05 ก.ค.

1.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

   ระบบสารสนเทศ  เป็นระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบสารสนเทศประกอบด้วย   5 องค์ประกอบ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.2.1 ฮาร์ดแวร์  (Hardware)  หมายถึง  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ  เช่น  คีย์บอร์ด (แผงแป้นอักขระ)  (keyboard)    เมาส์ (mouse)   จอภาพ (monitor)  จอภาพสัมผัส (touch  screen)  ปากกาแสง (light  pen)  เครื่องอ่านรหัสแท่ง    (barcode  reader)  เครื่องพิมพ์ (printer)  ฮาร์ดดิสก์  (hard  disk)  เครื่องกราดตรวจ (scanner)รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เช่น โมเด็ม (modem)  และสายสัญญาณ

1.2.2  ซอฟต์แวร์  (Software)  หมายถึง  โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง  (instruction) ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้  โดยทั่วไปโปรแกรมหรือชุดคำสั่งจะถูกแบ่งออกเป็น  2   ประเภทใหญ่ ๆ คือ  ซอฟต์แวร์ระบบ  ซอฟต์แวร์ประยุกต์

      ·ซอฟต์แวร์ระบบ  (System  software)  หมายถึง  ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง  ๆ และทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์   ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกเป็น

1) ระบบปฏิบัติการ (operating system : OS)   เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์  ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ เช่น วินโดวส์   ยูนิกซ์  ลีนุกซ์  แมคโอเอส  อูบุนตู (ubuntu) เป็นต้น

2) โปรแกรมอรรถประโยชน์  (utilities  program)  เป็นโปรแกรมที่ช่วยเสริมการทำงานของคอมพิวเตอร์  หรือช่วยโปรแกรมใช้งานอื่น ๆ ให้มีความสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  เช่นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูล  (file  manager)  โปรแกรมที่ใช้ในการสำรองและเรียกคืนข้อมูล  (backup  restore)  โปรแกรมที่ใช้ในการบีบอัดแฟ้มข้อมูล (filecompression)  และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดพื้นที่ของดิสก์  (disk  defragmenter)

3) โปรแกรมขับอุปกรณ์  หรือดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์  (device  driver)  เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

4) โปรแกรมแปลภาษา  เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้  ตัวอย่างตัวแปลภาษา เช่น ตัวแปลภาษาจาวา  ตัวแปลภาษาซี

· ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) หมายถึง  ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้น เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง  ซอฟต์แวร์ประยุกต์อาจเขียนขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  เช่น  เบสิก  (Basic)  ปาสคาล  (Pascal)  โคบอล  (Cobol)  ซี  (C) ซีพลัสพลัส  (C++)  และจาวา  (Java)  ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งตามกลุ่มการใช้งานได้ดังนี้

1.2.3  ข้อมูล  (data)   ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์  โดยผ่านอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า  เช่น  คีย์บอร์ด  เมาส์  และสแกนเนอร์  ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ (memory  until)  ก่อนที่จะถูกย้ายไปเก็บที่หน่วยเก็บข้อมูล  (storage  until)  เช่น  ฮาร์ดดิสก์  และแผ่นซีดี  การป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบ สารสนเทศ เป็นตัวชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได้ เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งกำเนิด ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและทันสมัย มีการกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานในระดับกลุ่มหรือระดับองค์กร ข้อมูลต้องมีโครงสร้างใน การจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

1.2.4 บุคลากร  (people)  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ  หมายถึง  บุคคลที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ  และบุคลากรที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  บุคลากรที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้   ใช้ง่ายและสะดวก  ส่วนผู้ใช้ต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

1.2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (procedure)  ระบบสารสนเทศต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลำดับขั้นชัดเจน  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจง่าย  และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน  เช่น  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล  ขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูล  ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อข้อมูลได้รับความเสียหาย  หรือเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดการชำรุดเสียหาย  ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ควรได้รับการรวบรวม และการจัดทำให้เป็นรูปเล่ม  ของคู่มือการใช้งาน

แหล่งข้อมูล : หนังสืออ้างอิงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  สสวท
https://sites.google.com/site/websidbaytik/home/bth-thi-1-thekhnoloyi-sarsnthes

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: