RSS

บทที่ 1(1.1ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)

05 ก.ค.

1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก  เช่น  มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน   ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล  หรือรับ – ส่งข้อมูลระหว่างกัน  ตลอดจนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  (mobile  phone)  หรือโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในองค์กรเช่น  งานด้านการบริหาร   การจัดการ  และการปฏิบัติการ  รัฐบาลประกาศให้ปี พ.ศ. 2538  เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  มีการลงทุนเกี่ยวกับโครงการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต่าง ๆ มากมาย เช่น

1. การเรียนทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. การสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. การเบิกเงินด้วยบัตรเอทีเอ็มจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่าง ๆ
4. การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรืออีเมล์  ซึ่งเป็นการส่งข้อความถึงกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้รับสามารถเปิดคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านจดหมายหรือข้อความต่าง ๆ และสามารถโต้ตอบกลับได้ทันที

คำว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology : IT)  เรียกย่อว่า  “ไอที”  ประกอบด้วยคำว่า  “เทคโนโลยี”  และคำว่า  “สารสนเทศ”  นำมารวมกันเป็น  “เทคโนโลยีสารสนเทศ”  และคำว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  (Information  and  Communication  Technology : ICT)  หรือเรียกย่อว่า  “ไอซีที”
 เทคโนโลยี  (Technology)  หมายถึง  การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  วิธีการหรือกระบวนการ  เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์             ต่อบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือองค์กร

สารสนเทศ  (Information)  หมายถึง  ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีระบบ  จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์  มีคุณค่าและสาระ  หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือ  จัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว  โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือองค์กร  ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  ซึ่งเป็นวิธีการส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  เพื่อแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วการใช้ประโยชน์ผ่านอุปกรณ์  เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ คลื่นวิทยุ และดาวเทียม
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  หมายถึง  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูล  และการสื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง  การนำมาวิเคราะห์หรือการประมวลผล  การรับและการส่งข้อมูล  การจัดเก็บ  และการนำข้อมูลกลับไปใช้งานใหม่


แหล่งข้อมูล : หนังสืออ้างอิงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  สสวท
https://sites.google.com/site/websidbaytik/home/bth-thi-1-thekhnoloyi-sarsnthes

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: